Bilgi Güvenliği
09 Mart 2022

                      Bilgi Güvenliği Politikamız

Kurumumuz teşhis tedavi hizmetlerinde; yasal mevzuat şartların karşılanmasından, Hizmet sunumunda hasta ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde gerçekleşmesinden sorumludur.

                                                    Bu amaçla Kurumumuzda;

 • Faaliyetlerimiz, ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak tutulur
 • Hasta ve hak sahiplerine ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunması sağlanır,
 • Teşhis tedavi sonuçları muhafaza edilir,
 • Yeterlik, tarafsızlık, karar verme ve çalışmalarda güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunulmaz,
 • Sağlık hizmeti sunarken beklenen kalite seviyesinin sağlanır,
 • Vereceğimiz hizmetin belirlenen standartlar çerçevesinde gerçekleştirilir
 • Söz konusu bilgiler hasta onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmaz.
 • Kurum olarak gizliliğin önemli olduğuna inanırız. Bu Politika, hastanemizde sunulan tüm sağlık hizmetleri için geçerlidir. Hastanemiz, Hasta Hakları, Güvenlik, Veri Bütünlüğü, Erişim ve Uygulama ile ilgili gizlilik ilkelerine bağlıdır.
 • Kurum olarak gizliliğin önemli olduğuna inanırız. Bu Politika, hastanemizde sunulan tüm sağlık hizmetleri için geçerlidir.
 • Hastanemiz, Hasta Hakları, Güvenlik, Veri Bütünlüğü, Erişim ve Uygulama ile ilgili gizlilik ilkelerine bağlıdır.

                                                 Topladığımız Bilgiler Ve Onları Nasıl Kullandığımız:

Hastalarımıza teşhis tedavi hizmetlerimizi sağlayabilmemiz için, aşağıdaki türlerde bilgi toplayabiliriz:

                                                                    Sağladığınız Bilgiler

 • Hastanemize teşhis ve tedavi için başvurduğunuzda, sizden kişisel bilgiler (adınız soyadınız, hastalık bilgileriniz, T.C Kimlik numaranız, adresiniz, telefon bilgileriniz gibi) istenir.
 • Hastanemizde yalnızca, ilgili Gizlilik Politikası'nda ve/veya belirli hizmetlere ilişkin gizlilik uyarısında açıklanan amaçlarla kişisel bilgiler kullanılır.

                                                                Yeni Hizmetler Geliştirme:

 • Kişisel bilgileri nasıl kullandığımızla ilgili daha fazla bilgiyi, belirli hizmetlere ilişkin gizlilik uyarılarına bakarak hasta ve yakınları öğrenebilir.

                                                           Kişisel Bilgiler İçin Seçenekler

 • Hastanemize belirli bir hizmet için kayıt yaptırıldığında, hastadan kişisel bilgileri istenir. Bu bilgileri toplanma amaçlarından farklı bir biçimde kullanılacak olursa, bu tür kullanımlardan önce hastadan onay istenir.

                                                         Bilgi Paylaşımı ve Güvenliği

 • Hastanemiz kişisel bilgileri Teşhis ve Tedavi işlemleri dışındaki kurum veya bireylerle yalnızca aşağıdaki sınırlı koşullarda paylaşır:
 • Bu tür bilgileri bakım personeline kullanmaları amacıyla sağlarız. Bu tarafların bu tür bilgileri talimatlarımıza dayalı ve bu Politikaya ve diğer tüm ilgili gizlilik ve güvenlik önlemlerine uygun olarak kullanmalarını isteriz.
 • Bu tür bilgilere erişimin, kullanılmalarının, korunmalarının ve açıklanmalarının (a) ilgili herhangi bir yasaya, yasal sürece veya dayatılabilir resmi isteklere uygun davranmak, (b) olası Hasta hakları ihlallerin incelenmesi dahil olmak üzere ilgili hizmet şartlarına uymaya zorlamak, (c) sahtekarlık, güvenlik sorunları ve teknik sorunları engellemek ve başka şekillerde ele alınmalarını sağlamak veya (d) yasanın gerektirdiği veya izin verdiği durumlarda Hastanemiz perosnelinin veya kamunun haklarına, mülkiyetlerine veya güvenliklerine gelebilecek zararlara karşı korumak için makul şekilde gerekli olduğuna inanıyoruz.
 • Verileri yetkisiz erişime veya yetkisiz şekilde değiştirilmelerine, açıklanmalarına veya imha edilmelerine karşı korumak için uygun önlemleri alırız. Bu önlemler, verilerin toplanması, depolanması ve kullanılmasına ilişkin uygulamalarımızın ve güvenlik önlemlerimizin dahili olarak gözden geçirilmesini ve kişisel verileri depoladığımız sistemleri yetkisiz erişime karşı korumak için fiziksel güvenlik önlemlerini içerir.
 • Kişisel bilgilere erişimi, hizmetlerimizi işletmek, geliştirmek ve iyileştirmek için onları bilmeleri gereken Hastane çalışanları, yüklenicileri ve aracılarıyla sınırlı tutarız. Bu bireyler gizliliği koruma yükümlülükleri altında çalışırlar ve bu yükümlülüklerine uymamaları durumunda, işlerine son verilmesi ve mahkemeye verilmeleri dahil olmak üzere, disiplin işlemine maruz kalabilirler.

                                                                 Veri Bütünlüğü

Hastanemiz kişisel bilgileri yalnızca toplanma amaçlarına ve bu Politikada veya belirli hizmetlere ilişkin ilgili gizlilik uyarılarına uygun olarak kullanır. Yalnızca hizmetlerimizi sağlamak veya geliştirmek için gerekli olan kişisel bilgileri topladığımızdan, depoladığımızdan ve kullandığımızdan emin olmak için, veri toplama, depolama ve kullanmaya ilişkin uygulamalarımızı gözden geçiririz. Kullandığımız kişisel bilgilerin doğru, tam ve geçerli olmasını sağlamak için makul adımları uygularız, ancak gerektiğinde kişisel bilgilerini güncellemeleri veya düzeltmeleri konusunda hastalarımıza güvenmekteyiz.

                                                                      Bilgi İsteme

 • Hastanemizde verilen hizmetler, topluma yönelik tanıtım seminerleri, kurulan stantlar afişler ve duyuru panoları aracılığı ile yapılmaktadır.
 • Hastalarımız için internet sayfamızda hekimlerimizin hazırladığı hastalıklar ve güncel sağlık problemleri için oluşturulmuş alanlar mevcuttur.
 • Kendiniz / hastanız için gereksinim duyabileceğiniz bilgileri talep etmeli ve sorgulamalısınız.
 • İhtiyaç duyabileceğiniz tanı, tedavi ve bakım hizmetleri için araştırma yapmalısınız.
 • Hastalarımıza uygulanacak her tür işlem, uygulama ve tedavi konusunda ilgili branş hekimi, hemşiresi ve diyetisyeni bilgi verir ve eğitimini gerçekleştirir.
 • Hastalarımızın, kendileri ya da yasal vasileri kanalı ile tanı ve tedavinin tüm süreçlerine ve hastalığın olası gidişatına ilişkin tam ve yeni bilgi alma, hakkı vardır.

                                                                   Kayıtları İnceleme

 • Hasta katlarında bulunan Hasta dosyalarımız kullanım harici zamanlarda güvenliği sağlanmış arşivlerde ve bilgisayar sistemlerinde tutulmaktadır.
 • Yasal yetkileriniz çerçevesinde kendiniz / hastanızla ilgili kurumumuzdan aldığınız Hasta dokümanlarını sadece ilgili alanlarda kullanmalı ve muhafaza etmelisiniz.
 • Bakım verecek sağlık çalışanları eski kayıtlarınızı gerekli görüldüğü durumlarda bu kayıtları onlara sunmalısınız

                                                                   Bilgilerin Düzeltilmesi

 • Yasal yeterliliğiniz ve yetkinliğiniz çerçevesinde tüm kayıtlarınıza bakma, takip etme, açıklama isteme, ilave açıklama yazılmasını istemekle sorumlusunuz.
 • Eğer dokümanlarınızda düzenleme, düzeltme veya yasal kurallara uygunluk içinde inceleme talep eder ya da gerek görürseniz hastanemiz yetkili mercilerine durumu bildirmelisiniz.

                                      Bilgi Verilmesi Caiz Olmayan Ve Tedbir Alınması Gerek Haller

 • Hastanemizde Hasta ile ilgili bilgiler her gün hastanın hekim ve hemşiresi tarafından hastaya / Hasta yakınına anlatılarak durumu hakkında bilgi sahibi olması sağlanır.
 • Konulan teşhisin hastaya söylenmesi ile hastanın manevi yapısı üzerinde olumsuz etki yapması sonucunda hastalığının artması ihtimalinin bulunması veya hastalığın seyrinin ve sonucunun vahim görülmesi hallerinde, teşhis hastadan saklanabilir.
 • Hastanın yasal temsilcisine tüm bilgiler verilerek beraber karar oluşturulur.
 • Tedavisi olmayan bir teşhis, ancak bir hekim tarafından ve tam bir ihtiyat içinde bildirilir.
 • Yasal konular dışında, hasta, sağlık durumu hakkında kendisine veya ailesine veya yakınlarına bilgi verilmemesini isteyebilir.
 • Hastanız veya hastalığınız hakkında bilgi almak istediğiniz alanları ve sınırları tarafımıza bildirmelisiniz.
 • Verilmesi veya alınması planlanan bilgilerin verilecek veya alınacak yasal yeterlilikteki kişileri belirlemelisiniz.
 • Verilecek bilgilendirme kısıtlamalarında yasal gereklilik bilgilendirmelerini almalısınız.

                                                               Bilgi Verilmesini Yasaklama

 • Hastalarımız sağlık durumu hakkında verilecek gerçek bilgilerin kendisini etkileyeceğini düşünüyor ise bu konuda kendisine ve ailesine bilgi verilmemesini talep edebilir. Bu talep Onam Formu’na not olarak yazar.
 • Bu amaçla bilgi verilmesini yasakladığınız durum ve kişileri (yasal yeterliliğiniz çerçevesinde) kurumumuz yetkililerine yazılı olarak bildirmelisiniz.
 • Hastalarımız tek kişilik odalardayken yapılan işlemleri esnasında yanlarında bulunacak veya bulunmayacak yakınlarına karar vererek bunu bildirirler
 • Hastalarımız ile ilgili bilgilerin paylaşımları hastalarımızın ve yasal temsilcilerinin belirlediği kişilerin yanında ve onların belirlediği ortamlarda yapılmaktadır.
 • Hastalarımızın ismi ve kendileri tarif edilerek yapılacak bilgi paylaşımları genel ortamlarda ve başkalarının bulunduğu alanlarda yapılamaz.
 • Hastalarımızın sağlık değerlendirmeleri “Hastane İşletim Sistemi”ndeki yetkilendirilmiş kişiler tarafından ulaşılabilmektedir.
 • Hastalarımızın sağlık harcamaları sadece Hasta Yatış Ve Taburcu İşlemeleri birimi tarafından değerlendirilmektedir. Diğer sağlık çalışanları fiyat ve ödeme ile ilgili konularda görüş ve fiyat bildiremezler.
 • Hastalarımızın ölümü halinde mahremiyet hakları bozulmaz
 • Yanınızda /Hastanızın yanında bulunmasını istediğiniz kişileri ve işlemleri yazılı olarak bildirmelisiniz.
 • Hastanızla / Hastalığınızla ilgili bilgi paylaşımını yaparken çevrede bulunan kişilerin duymasını istemez iseniz dikkat etmelisiniz.
 • Hastanızla / kendinizle ilgili size özel mahremiyet gereksinimlerinizi bize bildirmelisiniz.
 • Hastaneleri ve Polikliniklerinde Hasta ile ilgili bilgilerin bütünlüğü ve güvenliği kurulmuş olan bilgisayar yazılım programlarına yetkilendirilmiş girişler ile korumaya alınmıştır. Buna göre yetkilendirmeler ile elektronik ortamdaki verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
 • Hasta dosyaları kullanım harici zamanlarda kilitli dolaplarda tutulmakta ve yetkili olmayan kişilerin kullanımına izin verilmemektedir.
 • Resmi makamların kurumumuzdan istediği evraklar tarafımızdan onlara ulaştırılmaktadır. Ancak rutin dışı resmi evrak taleplerinizi kurumumuzun ilgili birimlerinden talep etmelisiniz